messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองช่าง
นายพัชรพงศ์ สุขดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัชรพงศ์ สุขดี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบุญสม สำนักนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายคชาเดช ยอดเสาร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายรัชต์ธร กันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนิรุท มงคล
คนงานทั่วไป (งานออกแบบและควบคุมอาคาร)
นายสุทัศน์ สันทอง
จ้างเหมาบริการ
นายสมเกียรติ วานิยาม
คนงาน (งานไฟฟ้า)
นายชาญชัย วิมุตกุล
คนงาน (งานก่อสร้าง)