messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงาน
วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจรุ่งเรือง”