องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 39 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 ก.ย.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เขตเลือกตั้งที่ 20 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7