องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 39
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนหลัง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 ก.ย.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เขตเลือกตั้งที่ 20 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศรายงานผลการสำรวจความพอพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของ หน่วยงานในภาพรวม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7