messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปข้อมูลพื้นฐานตำบลจารพัต ๑. ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลจารพัต มีการปกครองแบ่งเป็น หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศเมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2539 ประวัติความเป็นมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการ จับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัต ให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง แทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา ขนาดพื้นที่ อาณาเขตของตำบล ทิศเหนือ จรด กับตำบลช่างป อำเภอศีขรภูมิ ทิศใต้ จรด กับตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ ทิศตะวันออก จรด กับตำบลตรมไพรและตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ทิศตะวันตก จรด กับตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านจารพัต หมู่ที่ 2 บ้านระกา หมู่ที่ 3 บ้านสดอ หมู่ที่ 4 บ้านเปรียง หมู่ที่ 5 บ้านพันษี หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก หมู่ที่ 7 บ้านไทร หมู่ที่ 8 บ้านกันจารย์ หมู่ที่ 9 บ้านพม่า หมู่ที่ 10 บ้านจลง หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 15 บ้านโคกขลา หมู่ที่ 16 บ้านบุทม หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ หมู่ที่ 19 บ้านประดู่ หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอศีขรภูมิ : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต) - โทรศัพท์ 044-069734 - โทรสาร -
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานตำบลจารพัต ๑. ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลจารพัต มีการปกครองแบ่งเป็น หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศเมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2539 ประวัติความเป็นมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการ จับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัต ให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง แทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา ขนาดพื้นที่ อาณาเขตของตำบล ทิศเหนือ จรด กับตำบลช่างป อำเภอศีขรภูมิ ทิศใต้ จรด กับตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ ทิศตะวันออก จรด กับตำบลตรมไพรและตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ทิศตะวันตก จรด กับตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านจารพัต หมู่ที่ 2 บ้านระกา หมู่ที่ 3 บ้านสดอ หมู่ที่ 4 บ้านเปรียง หมู่ที่ 5 บ้านพันษี หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก หมู่ที่ 7 บ้านไทร หมู่ที่ 8 บ้านกันจารย์ หมู่ที่ 9 บ้านพม่า หมู่ที่ 10 บ้านจลง หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 15 บ้านโคกขลา หมู่ที่ 16 บ้านบุทม หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ หมู่ที่ 19 บ้านประดู่ หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอศีขรภูมิ : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต) - โทรศัพท์ 044-069734 - โทรสาร -
check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงาน
วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจรุ่งเรือง”

check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา อบต.จารพัต
ประวัติความเป็นมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการจับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัตให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงงแทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการจับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัตให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง แทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา ตำบลจารพัต มีการปกครองแบ่งเป็น หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2539 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,305 ไร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่หางจากกรุงเทพมหานคร 457 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร เชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ จนสิ้นสลายไป เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นดงอยู่นาน จนกระทั่ง พ.ศ.2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทร์ภักดีซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ย้าย หมู่บ้านจากเมืองทีมาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย อันเป็นที่ตั้งของเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ ตราประจำจังหวัด รูปพระอินทร์ทรงช้าง และเจดีย์ปรักหักพังภาพเจดีย์ปรักหักพังเบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ คำขวัญประจำจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรายปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม สถานที่น่าสนใจ โครงการชลประทานห้วยเสนง เทศกาลงานช้าง อุทยานแห่งชาติเขาสวาย ปราสาทหินบ้านพลวง ปราสาทศีขรภูมิ วนอุทยานพนมสวาย อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ปราสาทเมืองที เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ ปราสาทบ้านปราสาท งานประเพณี งานช้างสุรินทร์

check_circle สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

check_circle ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้านในเขตตำบลจารพัต

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถูปหลวงปูแฮม ธมโชโต เกจิอาจารย์ดังเป็นที่กราบไหว้บูชาแก่ประชาชนตำบลจารพัต และตำบลใกล้เคียง อดีตเจ้าคณะตำบลจารพัต เจ้าอาวาสวัดบ้านจารพัต หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


ศาลหลักเมืองจารพัต งานประจำปีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตำบลจารพัต จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน เพื่อให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้สักการะเป้นสิริมงคลแก่ตนเองและ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวง การแสดง การสมโภชน์ และทำบุญตักบาตร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนงบประมาณของหมู่บ้านจารพัต จากการทำบุญของประชาชนในเขตตำบลจารพัตและเขตใกล้เคียงแหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ จากไม้มงคล 9 ชนิดหมักโคลนใต้ดอกบัว บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
check_circle สถานที่สำคัญ
ศาลหลักเมืองจารพัต grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สถูปหลวงปูแฮม ธมโชโต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview332
โบถส์วัดบ้านจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview355