องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายจิตรกร พรกวีรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 081-2664661
นายวีรชัย แก้วหล่อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 0969391696
นายฉันทะ โอษฐงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 0935383413
นางสุนีย์ แก้วสมนึก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 0636071517
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลิม ไหมทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 0985077180 ,08220931
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
รองประธานสภา อบต.จารพัต
โทร : 081-9666597
นายวีระ สายลุน
เลขานุการสภา อบต.จารพัต
โทร : 089-8441499
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0819666597
นายชาคริต พนารินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 063-0549312
นายจาเด็ด อินงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 098-4018358
นายประสิทธิ์ สุขดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 063-7755683
นางสาวภัสสร จันทร์คืน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-1085946
นายเฉลิม ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 098-5077180
นายสมมิตร มาลาทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 098-9570136
นายกฤฒชัย อุดมดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 085-3023142
นายธนวัฒน สกุลดำรงเกียรติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0816552878
นายไชยยันต์ เสาว์ยงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 084-4304085
นายเสนีย์ สำนักนิตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-5306962
นางธนิดา โต๊ะงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 098-9626359
นายประกิต แผ่นเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 063-7293451
นายสิทธิศักดิ์ ยอดเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 098-1653753
นายจำรัส โอษฐงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 0992138086
นายบุญชอบ อุ้มบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
โทร : 0878307605
นายพวง หอยทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
โทร : 0631075853
นายทองอินทร์ มาราศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18
โทร : 098-0127737
นางจรัสศรี ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19
โทร : 093-5725457
นายกฤษฎาภรณ์ นันทะสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20
โทร : 093-3434352
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระ สายลุน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8441499
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-2659165
นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2425151
นางมณี หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-7288558
นายเกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2404323
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร :
account_box สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2425151
นายเบิกเริก ไตรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 061-2242115
นางสาวจารุณี วังงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-6109496
นายธารา ตุลารักษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 064-2619165
นายอดิศร ละเมียดดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 093-0565303
นายพุฒิพงษ์ สำราญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 095-6046344
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
โทร : -
นางศวรณีย์ ประวาสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชัญญานัช นับงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสิทธิคุณ วรางกูร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางศุกลกาญจน์ ควรดี
ผู้ช่วยนิติกร
นายพรศักดิ์ สำราญ
คนตกแต่งสวน
นายสมหวัง ศรีสุข
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายกฤษณพล เพิ่มมี
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ วานิยาม
ยาม
นายพีรพล จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง
นางสาวธนัสรัลพร กลีนสุคนธ์
คนงานทั่วไป
นายบัญญัติ บุตรดี
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศราวุธิ ดำเนินงาม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวติ๋ว ไชยสุวรรรณ
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางมณี หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0807288558
นางกีรติ จันทร์หอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 088-2940704
นางสาวสมจิต มีธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายชด ส่งกลิ่นจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอังคณา แก้วปลั่ง
ลูกจ้างประจำ นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918726775
นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจรัสศรี อุ้มบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพัชรา ต้องถือดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวออมสิน สำนักนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองช่าง
นายเกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2404323
นายพัชรพงศ์ สุขดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0843017889
นายบุญสม สำนักนิตย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายคชาเดช ยอดเสาร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายรัชต์ธร กันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนิรุท มงคล
คนงานทั่วไป (งานออกแบบและควบคุมอาคาร)
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-2659165
นางอรวนิดา ทาระจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 085-5378776
นางณุภา วรรณศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศพด.กะพี้
โทร : 092-9519590
นางอรทัย มาลา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 063-6267459
นางสาวดีเสวต นพพิบูลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 080-7591427
นางพรศักด์ ทองนำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 063-0539711
นางอุลัยลักษณ์ ประสมพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 062-4723528
นางนงเยาว์ ส่งกลิ่นจันทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 065-5977279
นางสาววาสนา มีชัย
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
นางสาวปราณี โอษฐงาม
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
นางสาวกุลสตรี​ อนุไวยา
พนักงานจ้างทั่วไป