messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลิม ไหมทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
รองประธานสภา อบต.จารพัต
นายสุนทร ผลเจริญ
เลขานุการสภา อบต.จารพัต
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายชาคริต พนารินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายจาเด็ด อินงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายประสิทธิ์ สุขดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางสาวภัสสร จันทร์คืน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเฉลิม ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 098-5077180
นายสมมิตร มาลาทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายกฤฒชัย อุดมดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายธนวัฒน สกุลดำรงเกียรติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายไชยยันต์ เสาว์ยงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายเสนีย์ สำนักนิตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางธนิดา โต๊ะงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายประกิต แผ่นเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายสิทธิศักดิ์ ยอดเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายจำรัส โอษฐงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายบุญชอบ อุ้มบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายพวง หอยทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายทองอินทร์ มาราศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18
นางจรัสศรี ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19
นางวิพา ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20