องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
นางมณี หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0807288558
นางกีรติ จันทร์หอม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 088-2940704
นางสาวสมจิต มีธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายชด ส่งกลิ่นจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอังคณา แก้วปลั่ง
ลูกจ้างประจำ นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918726775
นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจรัสศรี อุ้มบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพัชรา ต้องถือดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวออมสิน สำนักนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ