องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเบิกเริก ไตรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจารุณี วังงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธารา ตุลารักษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายอดิศร ละเมียดดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชวน สำนักนิตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
นางศวรณีย์ ประวาสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชัญญานัช นับงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสิทธิคุณ วรางกูร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางศุกลกาญจน์ ควรดี
ผู้ช่วยนิติกร
นายพรศักดิ์ สำราญ
คนตกแต่งสวน
นายกฤษณพล เพิ่มมี
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ วานิยาม
ยาม
นายพีรพล จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง
นางสาวธนัสรัลพร กลีนสุคนธ์
คนงานทั่วไป
นายบัญญัติ บุตรดี
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศราวุธ ดำเนินงาม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวติ๋ว ไชยสุวรรรณ
คนงานทั่วไป