messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box สำนักปลัด
นายชวน สำนักนิตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายเบิกเริก ไตรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจารุณี วังงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธารา ตุลารักษ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายอดิศร ละเมียดดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
นางศวรณีย์ ประวาสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชัญญานัช นับงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสิทธิคุณ วรางกูร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางศุกลกาญจน์ ควรดี
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวอรทัย แสนกล้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายพรศักดิ์ สำราญ
คนตกแต่งสวน
นายกฤษณพล เพิ่มมี
พนักงานดับเพลิง
นายพีรพล จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง
นายบัญญัติ บุตรดี
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศราวุธ ดำเนินงาม
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายสิริพงษ์ โอษฐงาม
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวธนัสรัลพร กลีนสุคนธ์
คนงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นางสาวติ๋ว ไชยสุวรรรณ
คนงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นางสาวมณีรัตน์ ศรีอุบล
คนงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นายอาณัติ อุปถัมภ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพรประเสริฐ เพิ่มมี
ยาม