องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระ สายลุน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8441499
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-2659165
นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2425151
นางมณี หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-7288558
นายเกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2404323
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-2659165