messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุนทร ผลเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-1187519
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-2659165
นายชวน สำนักนิตย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร :
นางมณี หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-7288558
นายพัชรพงศ์ สุขดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ส.อ.รชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม