messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
spa สินค้า OTOP
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจากสีธรรมชาติ บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจากสีธรรมชาติ บ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 14 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจากสีธรรมชาติ บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจารพัต หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มสตรีประดิษฐ์ผลิตภัณฑฺ์จากผ้าไหมบ้านจารพัต หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์