องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3