ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง