messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามรายละเอียดหลักฐานเอกสารอะไรบ้างคะเพื่อทำการยื่นขอเอกสารเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร (07 มีนาคม 2566) พิเชษฐ์ เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ต้องเตรียมเอกสารมายื่น ดังนี้คะ 1.คำขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 2. แผนผังและแบบแปลน จำนวน 3 ชุด 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของอาคาร) จำนวน 1 ชุด 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของอาคาร) จำนวน 1 ชุด 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) 8. เอกสารอื่นๆ สำเนาวุฒิช่างเขียนแบบ เป็นต้น จำนวน 1 ชุด คะ
ขอสอบถามรายละเอียดหลักฐานเอกสารอะไรบ้างคะเพื่อทำการยื่นขอเอกสารเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร (07 มีนาคม 2566) พิเชษฐ์ เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ต้องเตรียมเอกสารมายื่น ดังนี้คะ 1.คำขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 2. แผนผังและแบบแปลน จำนวน 3 ชุด 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของอาคาร) จำนวน 1 ชุด 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของอาคาร) จำนวน 1 ชุด 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) 8. เอกสารอื่นๆ สำเนาวุฒิช่างเขียนแบบ เป็นต้น จำนวน 1 ชุด คะ
สอบถามการรับสมัครรับเด็กเข้าศูนย์เด็กประมาณวันที่เท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (07 กุมภาพันธ์ 2565) ศวรณีย์ ประวาสุข ทาง อบต.จะเปิดรับสมัครเด็กก่อนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2563 เอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเด็กก่อนปฐมวัย มีดังนี้คะ 1.สำเนาใบสูติบัติเด็ก 1 ชุด 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียบบ้านเด็ก จำนวน 2 ชุด 4. รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 5. เตรียมเอกสารฉบับจริงมาด้วยคะ ทาง อบต.จะเปิดรับสมัครในเดือน มีนาคม คะ
ขอสอบถามรายละเอียดหลักฐานเอกสารอะไรบ้างคะเพื่อทำการยื่นขอเอกสารเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร /ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร (07 กุมภาพันธ์ 2565) สำราญ เลาล้ำ เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ต้องเตรียมเอกสารมายื่น ดังนี้คะ 1.คำขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 2. แผนผังและแบบแปลน จำนวน 3 ชุด 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของอาคาร) จำนวน 1 ชุด 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของอาคาร) จำนวน 1 ชุด 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) 8. เอกสารอื่นๆ สำเนาวุฒิช่างเขียนแบบ เป็นต้น จำนวน 1 ชุด คะ
เงินครอบครัวยากจน เข้าบัญชี หรือยัง (09 กันยายน 2564) สุทิน อยู่ปูน เรื่องเงินครอบครัวยากจนต้องติดต่อสอบถามที่พัฒนาสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครับ
หากประสงค์จะยื่นขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานอะไรบ้าง (04 มีนาคม 2564) จารวี วังงาม เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู่้ปกครอง 1 ชุด 2.สำเนาสูติบัตรเด็กเเรกเกิด 1 ชุด 3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 1 ชุด 4. สำเนาบัญชีธนาคาร (กรุงไทย/ออมสิน/ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด 5.หนังสือรับรองเงินเดือน (ของสามี - ภรรยา) 1 ชุด 6. สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน 1 ชุด 7. สำเนาบัตร อสม. 1 ชุด กรณี บุคคลอื่นในครอบครัวลงทะเบียน ต้องเพิ่มเอกสารของผู้ลงทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน *เอกสารทุกอย่าง ต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ* ตอบคำถาม....... โดย admin
ขอทราบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ะ (04 มีนาคม 2564) นางพร นับงาม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เป็นบุคคลที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2504 - 1 ตุลาคม 2505 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3.สำเนาบัญชีธนาคาร กรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอบคำถามโดย ..........admin
ตอบคำถามแล้ว 7 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: