messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต รับการตรวจ นิเทศน์ประจำปี งานการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ นำโดย นางปวริศา แจ่มใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์สิทธิ์ และนายอดิเรก แสงฮวด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต รับการตรวจ นิเทศน์ประจำปี งานการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ นำโดย นางปวริศา แจ่มใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์สิทธิ์ และนายอดิเรก แสงฮวด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ผู้โพส : admin