messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1399
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
กิจกรรมการแต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทยทุกวันศุกร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2