องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1374
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file กิจกรรมการแต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทยทุกวันศุกร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2